Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji o danych osobowych jakie są przez Spółkę Kels Sp. z o.o. zbierane oraz w jakich celach, w jaki sposób Spółka z nich korzysta. Ma ona na celu wskazanie praw, które mają Państwo w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych pracowników i współpracowników.

ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647683, NIP: 7773264851, REGON: 364717279 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Spółka”)
Kontakt:

 • listownie, na adres: Kels SP z o.o., Kicin, ul. Nowe Osiedle 51, 62-004 Czerwonak;
 • mailowo, na adres: biuro@kels.pl

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

2. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, które otrzyma od Państwa w związku z transakcjami lub kontaktem ze Spółką. Są to w szczególności dane od Państwa w związku z umowami zawieranymi lub występując do Spółki Kels Sp. zo.o. o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, korespondując, kontaktując się, występując o wystawienie faktury VAT składając reklamację lub odstępując od umowy.

Jeśli zapłacą Państwo Spółce za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, Spółka wejdzie również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Spółka będzie również przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który dokonywane będą zwroty należności na Państwa rzecz.

Ponadto Spółka może zbierać Państwa dane behawioralne odnoszące się do Państwa zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Państwa transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów ze Spółką, Państwa aktywności na stronie internetowej Spółki, profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o Spółce i jej produktach oraz usługach. Dane te można łączyć z innymi Państwa danymi przez Spółkę posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

W celu dochodzenia roszczeń Spółka może również zbierać Państwa numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

CZY KONIECZNE JEST UDOSTĘPNIENIE SPÓŁCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

3. Proszę pamiętać, iż podanie nam przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE.

Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.

Jednakże muszą Państwo wziąć pod uwagę to, że podanie przez Państwa pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

 • zawarcia lub realizacji umowy ze Spółką;
 • wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
 • zrealizowanie Państwa odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu.

We wskazanych powyżej przypadkach, niepodanie przez Państwa danych osobowych, może spowodować że:

 • Spółka nie będzie miała możliwości wystawienia Państwu faktury oraz dokonać rozliczeń podatkowych;
 • Spółka nie będzie miała możliwości rozpatrzenia i odpowiedzi na Państwa reklamację czy odstąpienie od umowy lub wykonania obowiązków z tych tytułów;
 • Spółka nie będzie miała możliwości rozpatrzenia Państwa sprawy;

CEL OTRZYMANIA PAŃSTWA DANYCH ORAZ PODSTAWA I CZAS PRZETWARZANIA

4. Państwa dane osobowe są Spółce potrzebne oraz przetwarzane w celu:

 • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO
  • przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO
  • przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
  1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady
   • przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy
   • przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
  3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości
   • do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
  4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych
   • przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
 • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
  1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
   • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
  2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych
   • przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
   • przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
  4. wsparcia obsługi klienta
   • przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;
  5. w celach marketingowych, w tym profilowania,
   • przez okres trwania umowy;
  6. ochrony przed próbami oszustwa
   • przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
  7. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia
   • przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

Możliwość przetwarzania Państwa danych także na podstawie:

 • udzielonej zgody w celach w niej określonych
  • do czasu wycofania zgody
 • a po wycofaniu zgody
  • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu działań podjętych na jej podstawie oraz ustania odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c) RODO).

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych możliwe jest, iż będę podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO OTRZYMANIA PAŃSTWA DANYCH:

5. Państwa dane Spółka może przekazać:

 • swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania Spółki, bądź też działania na Państwa rzecz;
 • podmiotom przetwarzającym w imieniu Spółki dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności, tj.:
  1. podwykonawcom wspierającym Spółkę w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;
  2. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych;
  3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
  4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  5. agencjom badawczym działającym na zlecenie Spółki;
  6. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 • innym administratorom będącym:
  1. agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych lub współpracującymi przy obsłudze klientów lub prowadzeniu Spółki Kels sp. z o.o. lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  2. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
  3. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
  4. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
  5. podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
  6. zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
  7. podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Spółki.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE- ZAGADNIENIE

6. Przez okres obowiązywania umowy z Państwem do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Państwa zgody, Spółka będzie miała możliwość automatycznego przetwarzania państwa danych osobowych.

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny Państwa zachowań, w tym analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystają Państwo z Internetu.

Dokonywane jest w oparciu o dane, które zbierane są m.in. na podstawie:

 • analizy predykatywnej czyli przewidywania takich Państwa zachowań, jak reakcje na kampanie marketingowe w mediach, decyzje zakupowe, rezygnacje z produktu i przejście do konkurencji, oraz identyfikacje potencjalnych zagrożeń i możliwości dla nas;

PAŃSTWA PRAWA

7. Proszę pamiętać, że macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
  1. wglądu w Państwa dane, który może dotyczyć wszystkich Państwa danych lub danych wybranych.
  2. informacji na temat Państwa danych osobowych, w tym informacji: czy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, jakie i w jakim celu dane są przetwarzane, komu są przekazywane Państwa dane osobowe, przez jaki okres będziemy przetwarzać dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, jakie przysługują Państwu uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Państwa dane, jeżeli czy podejmujemy wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Państwa, czy przekazujemy dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
  3. przekazania kopii Państwa danych osobowych w wybranym przez Państwo formacie,, przy czym jeżeli zwrócicie się Państwo do nas o kopie danych drogą elektroniczną i nie zaznaczą Państwo inaczej, udzielenie informacji będzie za pomocą powszechnie stosowanej drogi elektronicznej; sporządzenie i dostarczenie przez Spółkę pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie Spółka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
 • prawo sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których mogą Państwo żądać, usunięcia błędu, usterki, mylnych informacji w zakresie Państwa danych.
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego mogą Państwo żądać:
  1. usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;
  2. poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy dane, które Spółka ma obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;
 • jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:
  1. Pana dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały uzyskane przez Spółkę;
  2. Cofną Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych i jednocześnie nie ma możliwość ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
  3. Wniosą Państwo sprzeciw z przyczyn związanych z szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Spółkę oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. Wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
  5. okaże się, że Spółka przetwarza dane niezgodnie z prawem;
  6. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Spółka zebrała dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym można wystąpić w jednym z następujących przypadków:
  1. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas można żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość danych;
  2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;
  3. jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. jeżeli złożono sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas mogą Państwo żądać ograniczenia przez Spółkę przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego mogą Państwo żądać:
  1. otrzymania danych osobowych Państwa dotyczących, które przekazano nam na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem przez Państwa podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które Spółka przetwarza w sposób zautomatyzowany;
  2. przesłania Państwu ww. danych bez utrudnień;
  3. przesłania przez Spółkę ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • przy czym istnieje prawo do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, Spółka nie będzie już mogła dalej przetwarzać Państwa danych i będzie musiała je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych.
 • prawo do sprzeciwu wobec:
  1. przetwarzaniu przez Spółkę Państwa danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania.
  2. przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przy czym gdy złożono taki sprzeciw nie będzie możliwe dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych, chyba że Spółka wykaże istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania.

SPOSÓB REALIZACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

8. Swoje prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie występując z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia:

 • Pracownikowi Kels Sp. z o.o.,
 • mailowo, na adres: biuro@kels.pl;
 • korespondencyjnie, na adres: Kels Sp. z o.o. Kicin, Nowe Osiedle 51, 62-004 Czerwonak

9. Spółka ma obowiązek udzielenia informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania, musi Państwa jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

10. Jeżeli Spółka nie podejmie działań w związku z Państwa żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Państwa skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

11. Jeżeli zajdzie uzasadniona wątpliwość dotycząca Państwa tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, Spółka może zwrócić się o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

12. Informacje, o których mowa wyżej w punktach 10-12, na piśmie, mogą zostać udostępnione:

 • listem poleconym na podany przez Państwa adres lub
 • drogą elektroniczna na podany przez Państwa adres e-mail

za wyjątkiem przypadków gdy:

 1. Przekazano Spółce żądanie drogą elektroniczną i nie zażądano udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy informacje na podany przez Państwa adres e-mail;
 2. zażądano udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Państwa tożsamość – wówczas udzielimy informacji ustnie.

13. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Spółkę w związku z Państwa żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Spółka będzie miała możliwość:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

14. Spółka poinformuje o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, których dokonano w wykonaniu żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez Spółkę ujawnione. Spółka nie będzie musiała przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

15. Na Państwa żądanie, poinformujemy o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, a także o odbiorcach których nie udało się nam powiadomić.

PLIKI COOKIES

16. Spółka może używać plików cookies, kiedy korzystają Państwo z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego kels.pl

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z Państwa przeglądarką.

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Państwa stronie jako osoby odwiedzającej stronę Spółki (np. na dysku twardym Państwa komputera, laptopa czy na karcie pamięci telefonu lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystacie). Są to informacje, które mogą być odczytane przez system przy każdorazowym połączeniu się Państwa komputera lub innego urządzenia, z którego korzystano. Dostarczają one danych statystycznych o Państwa ruchach i korzystaniu przez Państwa z poszczególnych stron serwisu.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Państwa wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez Spółkę usług.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

W każdym czasie istnieje możliwość wyboru sposóbu obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Państwa opcji akceptowania plików cookies w przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich – może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Spółka nie odpowiada za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na stronach Spółki.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI

17. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez Spółkę Państwa danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się:

 • listownie, na adres: Kels Sp. z o.o., Kicin, ul. Nowe Osiedle 51, 62-004 Czerwonak;
 • mailowo, na adres: biuro@kels.pl;